Het sociaal domein en het veiligheidsdomein zijn nauw met elkaar verweven, omdat criminaliteit en overlast vaak samengaan met sociale problematiek. Door de transformatie in beide domeinen moet er een optimale aansluiting gevonden worden tussen zorg en strafrecht/veiligheid en bepaald worden hoe calamiteiten en crises adequaat beheerst moeten worden. Wij helpen u inzicht te geven in de opgaven en bieden u handvatten om deze opgaven werkend te krijgen.

Optimale samenwerking

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een optimale samenwerking tussen partijen met soms botsende logica’s, met een focus op structurele oplossingen voor taaie vraagstukken. Professionals krijgen een duidelijk handelingsperspectief om met deze complexe problematiek om te kunnen gaan. Wij voeren analyses uit naar de stand van zaken rondom inrichting, verrichting en samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid. Spelsimulaties laten betrokken partijen op creatieve wijze ervaren hoe zij een crisissituatie kunnen oplossen en bieden inzichten in rollen, verantwoordelijkheden en gedrag. Een voorbeeld hiervan is ‘Zorgkracht voor crisis in de jeugdzorg’. Wij evalueren en zijn betrokken bij het implementatietraject. Ook bieden wij u een proeftuin voor innovatieve oplossingen.

Krachtige combinatie

Onze uitstekende inhoudelijke kennis van de (jeugd)zorg, het veiligheidsdomein, gemeenten en crisisbeheersing en onze kerncompetenties samenwerkingskunde, organisatieontwikkeling en veranderkunde zijn onze kracht in dit traject.

Contact

Freek van der Laan - Twynstra Gudde

Freek van der Laan

Wilt u meer weten over veiligheid en sociaal domein? Mail mij op fvl@tg.nl of bel op 033 – 467 77 88.