Gemeenten zijn vanaf 2016 wettelijk verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren in het sociaal domein (WMO en Jeugd). Met de decentralisaties is voor zowel gemeenten als inwoners veel veranderd. Hoe wordt dit door de inwoners zelf beleefd? Dit is belangrijke informatie voor gemeenten om het ingezette beleid te kunnen evalueren en zo nodig bij te sturen. Maar hoe kunt u als gemeente van deze wettelijke verplichting een waardevol onderzoek maken? Adviestalent (een dochteronderneming van Twynstra Gudde) en Twynstra Gudde stellen samen met u een effectief en efficiënt onderzoek op maat op en zetten u in de startblokken voor verbetering.

Het cliëntervaringsonderzoek moet zo ingericht te worden dat deze niet enkel data oplevert, maar vooral bruikbare informatie die inwoners een stem geeft en handvatten biedt voor bestuur, beleid en uitvoering. Dit alles vraagt om een herijking van het cliëntenonderzoek.

Wat bieden wij u?

Adviestalent en Twynstra Gudde komen samen met u tot een zinvol en effectief cliëntervaringsonderzoek. Mét u worden behoeften, wensen en ideeën geïnventariseerd. Wij zorgen voor een effectief en efficiënt onderzoek op maat en zetten u in de startblokken voor verbetering.

Veel van onze adviseurs voeren momenteel opdrachten uit bij gemeenten en hebben te maken met de drie transities in het sociaal domein (AWBZ naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Door onze ervaring in zowel de uitvoering als op ambtelijk en bestuurlijk niveau, kunnen wij ons goed verplaatsen in verschillende betrokken partijen. Voor, maar vooral ook met u, ontwikkelen wij een cliëntervaringsonderzoek dat meer beslaat dan alleen het voldoen aan de jaarlijkse wettelijke verplichting maar die de juiste input levert voor de transformatie die gemeenten en inwoners doormaken.

Hoe pakken wij het aan?

Het cliëntervaringsonderzoek is nieuw en kan op meerdere manieren worden ingevuld. Belangrijk is om vast te stellen wat u met het onderzoek wilt bereiken; welke ambitie streeft u na? Het ambitieniveau heeft immers gevolgen voor welke vormen van onderzoek een passende oplossing bieden. Dit doen we aan de hand van een vrijblijvende verkenning van het hieronder weergegeven ambitiekader. Voor een eerste verkenning komen wij graag bij u op bezoek.

Ambitiekader

Na bepaling van uw ambitie en een op maat gesneden aanpak doorlopen we met u een aantal fasen in het onderzoek. Een voorbeeld hoe dat zou kunnen is hieronder weergegeven.

Voorbeeld

Wat zijn de kosten?

Een eerste verkenning van uw ambitie ten aanzien van het cliëntervaringsonderzoek is kostenvrij. De kosten voor het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek zijn afhankelijk van de gekozen aanpak. Voor het voldoen aan de wettelijke verplichting is een onderzoek van beperkte omvang voldoende tegen een kostprijs van € 3.000,– (excl. BTW).

Contact

lsl-01-socialmedia

Loes Sluiters

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek? Mail mij op lsl@tg.nl of bel op 06 – 28 45 84 84.