Jeugdhulp, bent u op de juiste weg?

Met de transitie in het zorgdomein valt ook de jeugdhulp onder de gemeente. De transformatie die hierop volgt, is nog volop gaande: samenwerking, integratie van het zorgaanbod, grip op de financiën, vroegsignalering,… Hoever bent u daarmee? Twynstra Gudde helpt u met een lerende evaluatie.

Hoe landt de transformatie in uw gemeente?

De veranderingen in het zorgdomein leiden bij gemeenten niet alleen tot nieuwe taken (transitie), maar ook tot een andere werkwijze om deze uit te voeren (transformatie). Van gespecialiseerd werken naar integraal en generiek. Dichtbij de mensen, met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Zowel inhoudelijk als financieel is het een enorme opgave. En let wel: het gaat om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Gemeenten vragen zich dan ook terecht af hoe de transformatie landt. Welke stappen zijn gezet? Wat kunnen we leren voor de stappen die nog volgen?

De lemniscaat van het leren

Een tussentijdse evaluatie levert een bijdrage aan het versterken van het lerend vermogen binnen de jeugdhulp en aan de doorontwikkeling ervan. In onze aanpak peilen we de stand van zaken én kijken we vooruit. Daarvoor hanteren we een werkwijze die is gebaseerd op de lemniscaat van het leren. We koppelen verleden aan toekomst en papier aan praktijk. Vandaaruit bouwen we met u aan verdere verbetering van jeugdhulp.

Hoe pakken we het aan?

In een tijdvak van circa drie maanden doorlopen we de volgende stappen:

  1. We organiseren een startbijeenkomst waarin we een analysekader bepalen en werkafspraken maken.
  2. We voeren een documentanalyse uit en nemen interviews af bij medewerkers en stakeholders. We kijken naar beleidsdoelstellingen, beoogde maatschappelijke effecten, financiële kaders, de wijze van sturing, de uitvoering van het werk, de inbreng van samenwerkingspartners en de wijze van verantwoording.
  3. We organiseren één of meerdere interactieve sessies met stakeholders zoals regiogemeenten, wijkteams, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. We analyseren sterktes en zwaktes, risico’s en kansen van de jeugdhulp.
  4. We delen onze bevindingen en presenteren concrete aanbevelingen voor doorontwikkeling van de jeugdhulp binnen uw organisatie en in de samenwerking met stakeholders.

Wat is uw resultaat?

Deze tussentijdse evaluatie geeft u een betrouwbaar beeld van de stand van zaken en levert concrete aanbevelingen voor de volgende fase op. We maken onderscheid tussen feiten, meningen en interpretaties. Daardoor is het resultaat objectief en verifieerbaar. U weet waar risico’s zitten en hoe u die kunt beheersen. Tijdens de evaluatie zorgen we voor een veilige omgeving om te leren waardoor medewerkers tot nieuwe inzichten komen en zich verbeteren.

Onze toegevoegde waarde

Voor uw evaluatie stellen wij een team samen van onderzoekers en adviseurs met ervaring in gemeentelijke organisaties en zorginstellingen. Hierin combineren we ruime ervaring met het uitvoeren van evaluaties en gedegen kennis van de jeugdhulp. Door die combinatie zijn we in staat snel tot de kern door te dringen en mensen tot inzicht te brengen. Aanbevelingen die wij doen, zijn relevant en binnen de politiek-bestuurlijke context uitvoerbaar.

Roel Lauwerier

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en de transformatie van het sociaal domein.

033 - 467 77 69
Meer