Verticaal maatwerk, van woorden naar daden!

Als gevolg van de transformatie in het sociaal domein bepalen nu de professional/het wijkteam en de burgers welke zorg ingezet moet worden, in plaats van de bestuurders en beleidsmakers. Dit is vaak maatwerk. Deze nieuwe manier van werken moet geleerd worden. En niet alleen door de wijkteams: de gehele organisatie moet van top tot werkvloer mee veranderen en maatwerk mogelijk maken. Dit is een gezamenlijk leertraject, dwars door alle organisatielagen heen. Twynstra Gudde heeft hiervoor het leertraject ‘Verticaal maatwerk leren’ ontwikkeld.

Verschillende posities en belangen

Hoewel maatwerk inmiddels een veelgebruikte term is in gemeenteland, en het over het algemeen wordt gezien als iets nastrevenswaardigs, kan er in de praktijk nog veel meer inhoud aan worden gegeven. Want wat wordt er eigenlijk met maatwerk bedoeld en wat betekent het voor ieders handelen? Zonder gedeelde visie op wat maatwerk is en hoe je maatwerk mogelijk maakt blijft het een lege term.

De inschatting wat goed is en wat niet, wanneer maatwerk past en wanneer niet, wordt bezien vanuit verschillende posities en belangen. Als je posities en belangen niet bij elkaar brengt, betaalt de professional die het maatwerk toepast de tol. Die komt dan klem te zitten tussen wat de klant nodig heeft en wat de gemeentelijke organisatie gebiedt en verbiedt. Maar niet alleen de professional betaalt tol: soms wordt door het volgen van de regels voor een duurdere oplossing gekozen, terwijl er met maatwerk een goedkopere variant mogelijk zou zijn.

Verticaal leren voor maatwerk

In de verticale lijn van Raad, bestuurders, directeuren, managers van ambtelijke diensten, beleidsambtenaren en wijkteamleiders en uitvoerende professionals moet maatwerk een herkenbaar gegeven worden. Dit vraagt een gezamenlijk leerproces dwars door alle lagen van de organisatie heen. Twynstra Gudde heeft hiervoor het leertraject ‘Verticaal maatwerk leren’ ontwikkeld. Hierin gaan vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke niveaus vanuit verschillende invalshoeken samen met praktijkcasuïstiek aan de slag. Zij leren daarvan elk vanuit hun eigen positie, rol en opdracht.

Wat levert ‘Verticaal maatwerk leren’ u op?

  • Meer inzicht in wat maatwerk inhoudt en wanneer het toegepast moet worden (wanneer is het effectiever en goedkoper, meer legitiem en werkend vanuit de bedoeling)
  • Beter begrip van de verschillende partijen binnen uw gemeentelijke organisatie voor elkaar, en meer verticale verbindingen, zodat een volgende casus of volgend incident sneller en makkelijker kan worden opgelost
  • Lagere kosten in het afwikkelen van incidenten, en doordat volgende casussen in minder tijd worden opgelost (op termijn hogere caseload mogelijk).

Wat vraagt ‘Verticaal maatwerk leren’ van u?

  • De inzet van verschillende partijen uit verschillende lagen van uw gemeentelijke organisatie: minimaal een bestuurder en raadslid, een manager vanuit het sociaal domein, een beleidsambtenaar, een teamleider, en een professional uit het wijkteam
  • De inzet bedraagt maximaal 1,5 dag, inclusief terugkombijeenkomst. Het is mogelijk om als bestuurder een deel van het programma bij te wonen. Het traject vereist betrokkenheid, aanwezigheid en inbreng van bestuurders en raad bij begin en eind
  • De inbreng van eigen praktijkcasuïstiek (op te halen uit het wijkteam).

Globaal programma

Globaal programma Verticaal maatwerk leren

 

Dag 1
Stap 1 (0,5 dagdeel): Wat is maatwerk?
In een eerste sessie verkennen we wat voor beelden er bestaan bij de term maatwerk. Wat is  het en wat is het ook niet? Wat zijn de schaduwzijden, wat weerhoudt me om maatwerk toe te  passen? Hoe werkt maatwerk eigenlijk?
De uitkomst van deze verkenning is een gedeeld globaal beeld van maatwerk.

Stap 2 (1 dagdeel): Hoe kan maatwerk ons helpen?
In deze stap verkennen we hoe uw gemeente nu met maatwerk omgaat. Met behulp van  een game gaat ieder in de schoenen van een ander staan. Hoe kijk je bijvoorbeeld als burger  tegen een bepaalde casus aan waarin een maatwerkvraag speelt en hoe doe je dat als  beleidsambtenaar, raadslid of directeur van het sociaal domein? We verkennen welke eisen  deze verschillende partijen stellen aan maatwerk, om zo te komen tot een gedeeld programma  van eisen.
De uitkomst van deze game is een gedeeld programma van eisen, samengesteld vanuit de  verschillende wensenpakketten.

Stap 3 (0,5 dagdeel): Toetsen van het programma van eisen aan de praktijk
Dit doen we met behulp van echte casuïstiek ingebracht door de deelnemers. Hoe zouden we op basis van het programma van eisen omgaan met maatwerk in deze casus? Werkt het op deze manier voor ons in de praktijk?
De uitkomst van deze toets is een kader op maat voor het toepassen van maatwerk.

Dag 2. Terugkombijeenkomst
Stap 4 (1 dagdeel)
Wat hebben we toegepast, hoe ging dat, welke verbeteringen zijn nog nodig?

Aan de slag

Wij kijken graag samen met u hoe u ‘Verticaal maatwerk leren’ in uw organisatie in kunt zetten.

‘Verticaal maatwerk leren’ hebben we samen met Suzanne Bunnik ontwikkeld. Zij is zelfstandig adviseur, trainer en coach in het sociaal domein. Ook is zij auteur van het boek ‘Transformeren, gewoon doen – In de gemeentelijke praktijk’ (2016, SWP). Kijk voor meer informatie op www.suzannebunnik.nl

Loes Sluiters heeft onderzoek gedaan naar teamleren in sociale wijkteams. Benieuwd naar dit onderzoek? Lees dan de blog van Loes en download het onderzoeksartikel.

Loes Sluiters

Loes Sluiters

Adviseur

Als adviseur help ik publieke organisaties met vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, -verandering en -inrichting. Dit doe ik met een onderzoekende blik en een positief kritische houding. Ik reflecteer op wat ik zie gebeuren en weet patronen en dynamieken in organisaties goed te duiden.

06-28458484

Meer